h³¢sŸ^tœ ¥W¡M7Q\hN=J§¦ž{ê·ã›œ5Á:1Òd¼¹*òÜ{/8ÍušU4‰©S´ƒ‡áâšXõ|][̯ÁĤZ~‰ø z“¦µ5Uœ£¯ßœ\8Fn:8E‚—?›dm•—ÑhÐïÎބ“U‹smÑädÆp›štµçc¼Óª`¥ˆT~#›¿¾¹÷ï^¾ù‰Æjª„¨²

!Îú—ÃÝeƨŽ»÷×úÁ÷gâ{©ËQWIô­´–·–j]“ÁÅqmËZV€8ØM!ÿ„^§½PÇ»TäSGFï xìæ€&G

The template runs on a percentage based 12 column grid system. Each div needs to have the class col and the class col-NUM ( NUM is 1-12 ) representing the width of the column. Last column in a row needs a class of col-last

col col-12
col col-6
col col-6 last
col col-4
col col-4
col col-4 col-last
col col-3
col col-3
col col-3
col col-3 col-last
col col-2
col col-2
col col-2
col col-2
col col-2
col col-2 col-last
col-1
col-1
col-1
col-1
col-1
col-1
col-1
col-1
col-1
col-1
col-1
col-1
col col-11
col-1
col col-10
col col-2
col col-9
col col-3 col-last
col col-8
col col-4 col-last
col col-7
col col-5 col-last

If you want to eliminate the spacing between columns simply wrap them in a div with the class of no-col-spacing

col col-8
col col-4
col col-7
col col-5

M£Qß-ÞÁ€-[¸Ž7®/÷qé)‹dñ œ|C„zÆêtQ:˜à”ÙyY8e0eºÏªLEÞԘÙ&}ž²üPï’^òû$†<° ¾µl§X '¡ÐN=þ1ó&óàѬíi¤Äåa;Š?üßÿýÿ俟_|jo½ó¿|üÏ{F ü÷àÞ=üÛúà^ ÿ WmmZïüÐzçþûwïÜo»×öCKkkëý?dZþóŠÿ÷éÃÇö÷™ÌŸ?nÊ÷=úÑÿ¬éXµ)”'Ú;í½7 “ëÝe¢N«1Á…Ù9_硞rµwúyIèrPß̦Hß=ßmÎ`m›2…'Pý…ó1´>|Òñ üTENJ×0*:JÄ3ä@„ ¡áb¬-髅 vÊ5æ#”km ; ãz™âƒ¾uæŠROžØé/_~²ß$D[À 9ØNÙ>8…+ê°ô"Áô1ˆÙ|ÓÕp[»gè큩’ËKXí½ ¦!ü¹£ã#£²Ó¾”ŠŽ×áýÜÓÅ '?e,O¢¿’ÊvlÊí5…2<^ji–+ˆd

The buttons come in 6 color variations and 3 size variations. Each button is an anchor element ( <a> ) with class of button and class of COLOR ( COLOR is green, blue, red, purple, orange, black )

GREEN BLUE RED PURPLE ORANGE BLACK

Applying the class small to a button makes smaller buttons as in example below.

GREEN BLUE RED PURPLE ORANGE BLACK

Applying the class big to a button makes smaller buttons as in example below.

GREEN BLUE RED PURPLE ORANGE BLACK


æJ´ÅRÒϤ6ØÄÂSfû\bæK9• )º¤õ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Same colors as for the buttons are available for tabs, just add the class of the color to the top level element ( .tabs ).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

YSìÅ! ,îG…pt3Îæa?ï¼¹$Z¥L}ìÙW÷kœ2ôwÉnsB|Þßw+9=º—Vï qi;í‘~¶ªPî¹#<…|×kÌ·Þ½yóݛ7ßãs´,uÁƒzKB¸GŒzǘ4\‰¡Nc3£¾~¯ž>À?Ð÷ˆ)„æ1T(6ì[ITaÀG:€UŒÇLãÎcHüô•A

ACCORDION ITEM ONE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ACCORDION ITEM TWO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ACCORDION ITEM THREE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Same colors as for the buttons are available for accordions, just add the class of the color to the top level element ( .accordions ).

ACCORDION ITEM ONE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ACCORDION ITEM TWO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
ACCORDION ITEM THREE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
baiduxml